Home Page
ראשית יש לבחור רקע לפנייה הסלולרית - בהתאם לקטגוריה מהסרגל העליון או מקובץ קיים. באם הכנת פנייה מעוצבת, ניתן להעלות את הקובץ ישירות ("העלה תמונה משלך")
המשך לשלב הבא